1

Thống Kê

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 656
  • Tháng hiện tại: 17424
  • Tổng lượt truy cập: 1149232

Kê hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023

Đăng lúc: Thứ hai - 26/11/2018 09:44 - Người đăng bài viết: admin
Kê hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023

Kê hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023

Thực hiện hướng dẫn số 04-HD/HND ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hải Dương về Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội tới cán bộ, hội viên và nông dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước.
2. Cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
3. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên, nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới.
4. Các cơ sở Hội lựa chọn các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, thông qua các buổi tập huấn, chuyển giao KHKT, sinh hoạt câu lạc bộ nông dân.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân trong cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH và khối liên minh giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
2. Quá trình hình thành, phát triển gắn với vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống chính trị, lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc hơn 88 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu đóng góp nổi bật của cán bộ, hội viên, nông  dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3. Những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018; những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của giai cấp nông dân, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm vụ mới.
4. Những gương điển hình, nhân tố mới; những bài học kinh nghiệm qua việc tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua của cán bộ, hội viên, nông dân trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tham gia thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, độ thị văn minh và bảo vệ môi trường.
III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023!
2. Cán bộ, hội viên, nông dân Gia Lộc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023!
3. Nông dân Gia Lộc đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.
4. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới!
5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp huyện
- Ban thường vụ Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 triển khai tới các cơ sở Hội; Phối hợp với Đài truyền thanh huyện tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.
- Tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2018.
- Chỉ đạo các cơ sở treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam trước 5 ngày Đại hội. Bắt đầu từ ngày 5/12/2018 đến 16/12/2018. Các cơ sở tiến hành tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018; tổ chức tổng kết phong trào nông dân SXKD giỏi gắn với tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam.
- Chỉ đạo Hội Nông dân xã Gia Lương ra mắt HTX chăn nuôi gia cầm thôn Thành Lập; Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT huyện thành lập tổ tiết kiệm và vốn tại các HTX, Tổ liên kết.
- Tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam cho các đồng chí ủy viên BCH; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân cơ sở.
2. Cấp cơ sở
Viết tin bài tuyên truyền trên Đài truyền thanh cơ sở đại hội đại biểu đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trước cổng trụ sở UBND xã; Tổ chức tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam.
Tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân gắn với tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Căn cứ vào kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện. Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, thị trấn triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội về Hội Nông dân huyện trước ngày 18/12/2018.

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội Nông dân huyện Gia Lộc
Xem bản: Desktop | Mobile