Nhật Tân: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nhật Tân: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2018 - 2023
       
           Ngày 05/02/2018, Hội Nông dân xã Nhật Tân tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới; 03 đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tại hội nghị lầ thứ nhất Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Hợp Lý tái cử chức danh Chủ tịch, đồng chí Phạm Văn Sơn tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân khoá XII, nhiệm kỳ 2018 – 2013.
       Sau một tháng tổ chức Đại hội điểm tại xã Đoàn Thượng, đến nay Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Gia Lộc  đã chỉ đạo 23/23 xã, thị trấn  tổ chức thành công đại hội đại biểu hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023. 
                               
Viết tin và ảnh: Nguyễn Văn Trung – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện