1

Thống Kê

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 466
  • Tháng hiện tại: 16722
  • Tổng lượt truy cập: 1148530

Bài 2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ LÀ THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CẤP HUYỆN

Đăng lúc: Thứ năm - 13/04/2017 08:33 - Người đăng bài viết: admin
1. Căn cứ pháp lý
- Văn bản số 1423/VPCP-KTTH ngày 02/3/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Chủ tịch xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện;
- Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 01/12/2015 của Chủ tịch HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của HĐQT NHCSXH.
- Văn bản số 598/NHCS-TDNN ngày 17/3/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc bổ sung Chủ tịch xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. Theo đó, người được bổ sung tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện nhất thiết phải là Chủ tịch UBND cấp xã, để trực tiếp quản lý vốn tín dụng chính sách trên địa bàn
2. Mục đích bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện
- Thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, theo đó, gắn vai trò quản lý Nhà nước và trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
- Việc bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện nhằm nâng cao vai trò quản lý Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, cũng như việc triển khai và thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã. Thông qua công tác triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ kịp thời nắm bắt được tình hình quản lý vốn vay và kịp thời xử lý những đề xuất, kiến nghị tại cơ sở..
- Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện sẽ đưa hoạt động tín dụng chính sách vào hoạt động định kỳ của xã, gắn nguồn vốn tín dụng chính sách với kế hoạch phát triển kinh tế địa phương, kế hoạch giảm nghèo và thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới. Gắn tín dụng chính sách đến với hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hướng nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật… Qua đó, gắn các phong trào làm kinh tế của hộ gia đình với việc phát động phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, thôn, ấp, xã văn hóa… từng bước làm thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn, góp phần xây dụng chính quyền cơ sở vững chắc. Từ những hoạt động trên sẽ tạo sự lan tỏa, lôi cuốn các hộ gia đình vay vốn tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước làm quen với sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống và hạn chế rủi ro, giúp hộ nghèo cải thiện thu nhập thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Người dân yên tâm, ổn định phát triển sản xuất, thực hiện an sinh xã hội.
- Thực hiện tốt việc chỉ đạo, triển khai các chương trình tín dụng của NHCSXH tại địa bàn cấp xã thông qua việc chỉ đạo Ban giảm nghèo, Trưởng thôn, Tổ TK&VV phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác bình xét cho vay đảm bảo công khai, dân chủ, qua đó chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời và đến đúng đối tượng thụ hưởng.
3. Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội
Chủ tịch UBND cấp xã là người chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước ở cấp xã, chức năng nhiệm vụ trong quản lý kinh tế được quy định tại Điều 111, Luật Tổ chức HĐND và UBND cấp xã năm 2003. Chủ tịch xã khi được bổ sung vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện còn có chức năng nhiệm vụ trong quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn do mình quản lý. Cụ thể:
3.1. Trực tiếp chỉ đạo và triển khai thực hiện các chương trình tín dụng của NHCSXH trên địa bàn cấp xã đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách theo quy định; góp phần thực hiện kế hoạch giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới; thu nợ thu lãi đúng theo quy định, thực hiện quản lý vốn và bảo tồn nguồn vốn.
3.2. Nghiên cứu, đề xuất tham mưu với các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi những vấn đề bất cập về chính sách tín dụng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân địa phương.
3.3. Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban đại diện HĐQT được quy định tại Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của HĐQT NHCSXH:
- Tham gia đầy đủ các các phiên họp Ban đại diện HĐQT. Trường hợp không tham dự được phiên họp Ban đại diện thì phải có ý kiến tham gia bằng văn bản về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong kỳ, kế hoạch kỳ tiếp theo và có ý kiến tham gia đầy đủ về các vấn đề được hỏi trong tài liệu họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện. Tại kỳ họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo, phản ánh tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng tín dụng của NHCSXH trên địa bàn cấp xã được phân công phụ trách. Nội dung báo cáo tập trung chủ yếu vào các vấn đề chính như:
+ Phản ánh ngắn gọn về tình hình hoạt động tín dụng (tình hình thực hiện kế hoạch dư nợ, kết quả cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn, nợ bị chiếm dụng) trên địa bàn.
+ Kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện tại địa bàn xã.
+ Nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách so với kế hoạch vốn được thông báo, kế hoạch triển khai kế hoạch tín dụng trong quý tiếp theo.
+ Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và đề xuất, kiến nghị trong tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng tại địa bàn, đặc biệt là vấn đề nợ xấu, lãi tồn đọng, xử lý nợ bị rủi ro, hoạt động của Tổ TK&VV và thực hiện dịch vụ ủy thác của các Hội, đoàn thể cấp xã.
- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và thông báo kết luận đã được thông qua tại các cuộc họp Ban đại diện HĐQT.
- Phối hợp chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn với chính sách tín dụng của NHCSXH.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của NHCSXH tại địa bàn cấp xã theo chương trình kiểm tra, giám sát của BĐD HĐQT quy định hàng năm;
- Định kỳ mỗi quý phải kiểm tra ít nhất 01 thôn, một số Tổ TK&VV và một số hộ vay. Tập trung kiểm tra các Tổ TK&VV có chất lượng hoạt động chưa tốt, những hộ vay sử dụng vốn kém hiệu quả.
3.4. Đối với Ban giảm nghèo cấp xã
- Kiện toàn Ban giảm nghèo cấp xã theo đúng quy định để nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho UBND xã trong việc:
+ Tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; xác định nhu cầu vốn và tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng;
+ Rà soát, lập danh sách hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác;
+ Xác định đối tượng vay vốn và xác nhận trên danh sách đề nghị vay vốn theo mẫu 03/TD của NHCSXH.
- Cử 01 cán bộ của Ban giảm nghèo cấp xã giúp Chủ tịch UBND cấp xã các công việc liên quan đến hoạt động tín dụng của NHCSXH. Cán bộ này được NHCSXH tập huấn để nắm được các nội dung sau:
+ Nội dung các chương trình cho vay của NHCSXH, đặc biệt là các chương trình cho vay đang thực hiện tại địa bàn xã.
+ Báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách,... theo mẫu số 01/BC.
+ Tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã về những nội dung trên báo cáo trước thời điểm dự kiến họp Ban đại diện HĐQT cấp huyện.
3.5. Đối với Trưởng thôn, Hội đoàn thể nhận ủy thác của NHCSXH.
Chỉ đạo Trưởng thôn, các tổ chức Hội đoàn thể phối hợp với NHCSXH để phổ biến, triển khai, thực hiện và quản lý chặt chẽ vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Những công việc cụ thể gồm:
- Phối hợp với NHCSXH để tuyên truyền, vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn NHCSXH gia nhập tổ TK&VV.
- Đứng ra thành lập tổ TK&VV theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH.
- Giám sát tổ TK&VV thực hiện việc bình xét các hộ được vay vốn để đảm bảo đúng đối tượng và công khai, dân chủ, công bằng.
- Theo dõi, giúp đỡ người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả;
- Đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi ngân hàng đầy đủ, đúng hạn; tích cực tham gia xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ xấu, nợ bị rủi ro.
3.6. Đối với hoạt động của tổ TK&VV
- Phê duyệt trên Biên bản họp Tổ mẫu 10A/TD về việc thành lập tổ TK&VV.
- Phê duyệt trên Biên bản họp Tổ mẫu 10B/TD về việc thay đổi thành viên Ban quản lý Tổ.
- Phê duyệt việc giải thể tổ TK&VV theo đề nghị của NHCSXH do nhu cầu chia tách, sáp nhập hoặc Tổ hoạt động kém hiệu quả, có nhiều thành viên vi phạm Quy ước hoạt động của Tổ.
- Phê duyệt danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH mẫu 03/TD theo đề nghị của tổ TK&VV.
3.7. Đối với hoạt động của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã
- Bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện cho NHCSXH thực hiện những nội dung công việc liên quan đến hoạt động của Tổ giao dịch tại xã.
- Được tham dự cuộc họp giao ban do Tổ giao dịch tại xã của NHCSXH thực hiện để tham gia các nội dung có liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương.
3.8. Đối với hoạt động của Tổ đôn đốc thu hồi nợ xã
Thành lập và duy trì hoạt động của “Tổ đôn đốc thu nợ khó đòi xã” theo đề nghị của NHCSXH nơi cho vay để xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ bị chiếm dụng, đặc biệt có biện pháp thu hồi đối với những hộ có điều kiện trả nợ quá hạn nhưng không trả và các trường hợp chiếm dụng tiền gốc, lãi của tổ viên.
3.9. Đối với công tác thông tin tuyên truyền
- Chỉ đạo bộ phận truyền thông cấp xã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để người dân được biết và chấp hành tốt chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.
- Biểu dương kịp thời những Hội đoàn thể, Thôn, Tổ làm tốt công tác tín dụng chính sách xã hội và những hộ sử dụng vốn vay có hiệu quả.
4. Quyền lợi của Chủ tịch xã trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách.
Chủ tịch UBND cấp xã được bổ sung vào thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện có những quyền hạn, quyền lợi như sau:
- Khi thực hiện nhiệm vụ của mình được sử dụng các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công việc được phân công, yêu cầu các đơn vị thuộc bộ máy điều hành báo cáo tình hình hoạt động.
- Được cung cấp các văn bản và tài liệu liên quan đến chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Nhà nước; các quy chế nghiệp vụ của NHCSXH. Các tài liệu này được lưu trữ và sử dụng theo chế độ lưu trữ tài liệu của Nhà nước.
- Được NHCSXH đào tạo, tập huấn các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban đại diện HĐQT cấp  huyện.
- Tham dự các phiên họp định kỳ, đột xuất của Ban đại diện HĐQT cấp huyện, được tham gia ý kiến của mình và biểu quyết trong các cuộc họp.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đối với thành viên BĐD HĐQT là Chủ tịch UBND cấp xã theo quy chế tài chính hiện hành của NHCSXH.
- Khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp, các ngành khen thưởng theo định kỳ hoặc đột xuất./.
 

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội Nông dân huyện Gia Lộc
Xem bản: Desktop | Mobile